WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT-2021

Current Notification

CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ 2019-20 £Éà ¸Á°£À ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï D¥sï ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.Click here
Proceedings for Announcement of PSI Marks for the year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 Click here
CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2019 CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2020 ONLINE CASTE, INCOME & RESIDENCE CERTIFICATE PRESS NOTE
SL.No Name of the Post Total Number of the Post Eligible to Apply Online Registration Status (to Know More)
From To
APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS RECRUITMENT FOR RESIDUAL (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2021 16 KK & NKK 30-DEC-2021 28-JAN-2022 Registration Opened
APPLICATION FOR THE POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN) - 2021 71 KK & NKK 28-DEC-2021 27-JAN-2022 Registration Opened
APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP & IRB) (MEN, WOMEN & TRANSGENDER) INCLUDING INSERVICE OF RESIDUAL & KALYANA KARNATAKA ( LOCAL) – 2021-22 70 KK & NKK 20-DEC-2021 18-JAN-2022 Click Here to Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF SCENE OF CRIME OFFICER (SOCO) RECRUITMENT FOR RESIDUAL (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2021 178 + 28 KK & NKK 17-DEC-2021 17-JAN-2022 Click Here to Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF MERITORIOUS SPORTS PERSON FOR POLICE CONSTABLE & POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN) INCLUDING INSERVICE (RESIDUAL) & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) INSERVICE RECRUITMENT-2021-22 80 + 20 KK & NKK 31-AUG-2021 29-SEP-2021 Click Here to Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (CIVIL)(MEN & WOMEN) (RESIDUAL) & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) INSERVICE RECRUITMENT-2021-22 387 KK & NKK 19-AUG-2021 13-SEP-2021 Click Here to Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF FOLLOWERS OF KARNATAKA STATE RESERVE POLICE (MEN) (RESIDUAL) & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) RECRUITMENT-2021-22 250 KK & NKK 30-JUL-2021 30-AUG-2021 Click Here to Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS RECRUITMENT FOR RESIDUAL (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2021 84 NKK 07-JUN-2021 20-JUL-2021 Click Here to Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF POLOCE CONSTABLE (CIVIL)(MEN & WOMEN) (RESIDUAL) & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) RECRUITMENT-2021-22 4000 KK & NKK 25-MAY-2021 12-JUL-2021 Click Here to Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR(CIVIL)(MEN & WOMEN) OF RESIDUAL & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) – 2021 402 KK & NKK 01-APR-2021 07-JUL-2021 Click Here to Know Status